Κατάσχεση εργολαβικού ανταλλάγματος | Ασφαλιστικά μέτρα, Συντηρητική κατάσχεση

Επιβολή του ασφαλιστικού μέτρου της συντηρητικής κατάσχεσης του εργολαβικού ανταλλάγματος του εργολάβου για να ασφαλιστεί χρηματική απαίτηση του αιτούντος

 

Αριθμός Απόφασης

1389/2010

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Αλεξάνδρα Καζάρα, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης, και από το Γραμματέα Θεόδωρο Βλαχάκη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του την 16 Οκτωβρίου 2009, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Των αιτούντων: ……. εκ των οποίων η πρώτη εμφανίσθηκε μετά και οι λοιπές διά του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Διαμαντή Μπιλιάνη.

Των καθών η αίτηση:…… εκ των οποίων ο πρώτος εμφανίσθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του Σπύρου Σπυρόπουλου και οι λοιποί δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Ιωάννη Βάγια.

Οι αιτούσες ζητούν να γίνει δεκτή η από 3.3.2009 αίτηση τους, που κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου, με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 2239/2009, προσδιορίστηκε προς συζήτηση της η δικάσιμος που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 1022 ΚΠολΔ, κατάσχεση μπορεί να γίνει και σε περιουσιακά δικαιώματα εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση, τα οποία δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κατασχέσεως κατά τη διαδικασία των άρθρων 953 παρ.1 και 2, 982 και 992 ΚΠολΔ, ιδίως σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών, σε απαιτήσεις κατά τρίτων εξαρτώμενες από αντιπαροχή, εφόσον κατά τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου επιτρέπεται η μεταβίβαση αυτών των δικαιωμάτων. Κατά δε το άρθρο 1023 παρ.1 ΚΠολΔ, η κατά το άρθρο 1022 κατάσχεση δικαιωμάτων διατάσσεται αιτήσει του υπέρ ου η εκτέλεση από το Μονομελές   Πρωτοδικείο κατά  τη διαδικασία των άρθρων 741 επ. Κατά την κρατούσα άποψη, και παρά την πρόβλεψη περί αναγκαστικής κατάσχεσης των     ειδικών περιουσιακών στοιχείων (1022 ΚΠολΔ), είναι δυνατή και η συντηρητική κατάσχεση αυτών ως ασφαλιστικό “μέτρο (Μπέης, Διαδικασίαι Ενώπιον του  Μον.  Πρωτοδικείου, 329 επ.,  Μπρίνιας, Δ 1.571, Τζίφρας, Ασφαλιστ. Μέτρα, σελ. 163, ΕφΑΘ 10417/78, ΝοΒ 27.1501),  διότι  η εκτελεστική διαδικασία  την οποία έχει ως αντικείμενο η κατ’ άρθρο 1023 δίκη κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας,   δεν αποτελεί “υπόθεση εκούσιας δικαιοδοσίας” εις τρόπον ώστε να αποκλείεται η λήψη ασφαλιστικών μέτρων, αλλά η διαδικασία αυτή απλώς εφαρμόζεται, χωρίς το αντικείμενο αυτής να είναι υπόθεση της εκούσιας   δικαιοδοσίας. Εξάλλου, ναι μεν δεν υπάρχει διάταξη που να επιτρέπει τη  συντηρητική κατάσχεση των ειδικών περιουσιακών δικαιωμάτων, αυτό   όμως δεν σημαίνει τον αποκλεισμό τέτοιας κατάσχεσης, η οποία θα πρέπει να επιβάλλεται όταν συντρέχουν οι γενικές προϋποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων, δηλαδή η χρηματική απαίτηση να έχει ανάγκη καλύψεως διά της παροχής έννομης προστασίας των ασφαλιστικών      μέτρων. Η   περίπτωση   αυτή   ρυθμίζεται   με   την   ανάλογη   εφαρμογή   των διατάξεων των άρθρων 711-714 του ΚΠολΔ, κατάλληλα προσαρμοζόμενων   με   εκείνες   των    1022   επ.    ΚΠολΔ   (Μπρίνιας, Αναγκαστική Εκτέλεση, παρ 675, σελ.2290 επ., Κεραμεύς/Κονδύλης/ Νίκας,   Ερμηνεία   ΚΠολΔ,   τόμος   II,   άρθρ   707, παρ   2   και   εισαγ   739- 866. παρ 22). Η   σχετική   άδεια   για   τη συντηρητική κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων δίνεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων,  με απόφαση όμως η οποία θα καθορίσει το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο, το οποίο μπορεί να κατασχεθεί (βλ. ΕφΑΘ 10417/1978 ΝοΒ 27.1501, ΕφΑΘ 4461/1972 Αρμ 26.330, Παρμ. Τζίφρα, Ασφαλιστικά Μέτρα, έκδ. 1985, σελ. 155, όπου και περαιτέρω παραπομπές στη νομολογία). Έχει γίνει δεκτό από τη νομολογία, εκτός άλλων, το επιτρεπτό και της συντηρητικής κατάσχεσης απαιτήσεως εργολάβου πολυκατοικίας κατά οικοπεδούχου προς μεταβίβαση οριζοντίων ιδιοκτησιών και ποσοστών οικοπέδων (βλ.ΕφΑθ 10417/1978 όπ.,ΕφΑθ 1511/1973 ΕπΔικΠολ 2.352, Π.Τζίρφα, ό.π.). Περαιτέρω, σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του άρθρου 682 παρ 1 του ΚΠολΔ, απαραίτητη προυπόθεση προκειμένου να διαταχθεί το ασφαλιστικό μέτρο της συντηρητικής κατάσχεσης για να ασφαλιστεί χρηματική απαίτηση είναι να συντρέχει επικείμενος κίνδυνος. Ως επικείμενος κίνδυνος νοείται η πιθανολόγηση ότι πρόκειται προσεχής αποξένωση του οφειλέτη από την κατασχετή περιουσία του, έτσι ώστε να είναι αδύνατη η επίσπευση εναντίον του αναγκαστικής εκτέλεσης, όταν κάποτε ο αιτών δανειστής θα αποκτήσει εκτελεστό τίτλο, μετά τον τερματισμό της διαγνωστικής δίκης (βλ. ΜΠρΑΘ 22493/1994 Δνη 37.707, ΜΠρΧαλκ 686/1991 Δίκη 23.262, ΜΠρΑΘ 8650/1991 ΝοΒ 40,304, ΜΠρΑΘ 18488/1987 ΝοΒ 30.1254). Εξάλλου, από τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 682 επ., 693, 695, 696, 697, 699 επ., 321, 322, 324, 330, 331 και 332 του ΚΠολΔ προκύπτει ότι η κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων εκδιδόμενη απόφαση παράγει δεδικασμένο, το οποίο εμποδίζει κατ’ αρχήν την κατά την ίδια διαδικασία εκ νέου εξέταση της διαφοράς που κρίθηκε ανάμεσα στους ίδιους διαδίκους (ΟλΑΠ 497/1978 ΝοΒ 26.668, ΑΠ 155/ 1978 ΝοΒ 27.33). Η δέσμευση, δηλαδή, από το προσωρινό δεδικασμένο περιορίζεται στο πλαίσιο της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων και εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 321-324 ΚΠολΔ για τον προσδιορισμό τόσο των αντικειμενικών όσο και των υποκειμενικών του ορίων όσο και της λειτουργίας του, η οποία παρουσιάζεται ως αρνητική και θετική. Κατά την αρνητική του λειτουργία το δεδικασμένο εμποδίζει την αναδίκαση της υπόθεσης (ΕφΑΘ 10090/1980, Αρμ 1981,479). Νέα αίτηση μεταξύ των προσώπων που δεσμεύονται από το δεδικασμένο μπορεί να υποβληθεί μόνο αν στηρίζεται σε διάφορη ιστορική και νομική αιτία με μεταβολή ενδεχομένως και του αντικειμένου της προσωρινής δικαστικής προστασίας (Κεραμεύς/Κονδύλης/Νίκας, Ερμηνεία ΚΠολΔ, τόμος II, άρθρο 695, παρ 5).Κατά τη θετική του λειτουργία το δεδικασμένο από απόφαση ασφαλιστικών μέτρων δεσμεύει κάθε μεταγενέστερο δικαστήριο, να θεωρήσει, και αυτεπαγγέλτως, δεδομένο το καλυπτόμενο από τη δεσμευτική του ενέργεια αντικείμενο, το οποίο ανακύπτει ως προδικαστικό ζήτημα στο πλαίσιο άλλης δίκης (ΜονΠρΒερ 271/1995, Αρμ 1995,1452). Συνεπώς, αντικείμενο του δεδικασμένου της δίκης των ασφαλιστικών μέτρων είναι η διάγνωση του διαπλαστικού δικαιώματος του αιτούντος για την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας (Δ. Κονδύλης: ό.π., σελ. 391, 393 – 399, Κ. Μπέης: ΠολΔ, άρθ. 688, παρατ. 1, σελ. 83 – 84 και άρθ. 695 παρατ. 3.2.3., σελ. 180 και 183), την οποία ο αιτών δεν δύναται παραδεκτώς να ζητήσει εκ νέου παρά μόνο αν δεν υπάρξει ταυτότητα ιστορικής και νομικής αιτίας ή δικαιώματος ή διαδίκων (ΑΠ 166/1988 ΕΕργΔ 47. 603, ΕΑ 2786/1992 ΕλλΔνη 1993.365, ΕΑ 11120/1991 ΕλλΔνη 1993.158, ΜΠΑ 14726/1993 ΕλλΔνη 1994. 1395), το οποίο συμβαίνει εάν υπάρξει επίκληση και πιθανολόγηση νέων στοιχείων, όταν δηλ. πρόκειται για μεταγενέστερα (οψιγενή) γεγονότα ή για μεταβολή των πραγμάτων ή για προϋφιστάμενα μεν γεγονότα, τα οποία όμως δεν προβλήθηκαν λόγω συγγνωστής αδυναμίας των διαδίκων, οπότε κατ’ εξαίρεση η ισχύς του προσωρινού δεδικασμένου κάμπτεται (ΜΠΑΘ 10165/1978 ΕλλΔνη 20. 477, ΜΠΠειρ 2353/1978 ΝοΒ 27.829, ΜΠΚερκ 226/1986 Αρμ. 40. 29, ΜΠΚαλ 630/1981 ΕλλΔνη 23. 183, ΠΑ 27/1979 Δ 10.444, ΜΠΚεφ 226/1985 Δ 17, 222).Έτσι σε μεταγενέστερη δίκη ασφαλιστικών μέτρων, στην οποία ζητείται η λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εξασφάλιση ταυ αυτού δικαιώματος, θα θεωρηθεί κατ αρχήν δεδομένο το διαπλαστικό δικαίωμα του αιτούντος προς παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας και θα ερευνηθεί στη συνέχεια μόνο το ζήτημα, αν το μέτρο που αρχικώς διατάχθηκε, επαρκεί ή δεν επαρκεί πλέον λόγω μεταβολής έκτοτε των συνθηκών (Κεραμεύς/Κονδύλης/Νίκας, Ερμηνεία ΚΠολΔ,   τόμος  II, άρθρο 695, παρ 2,5,7).Τέλος, αν υπόθεση που υπάγεται στην τακτική ή σε ειδική διαδικασία ή στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων εισαχθεί κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας δεν απορρίπτεται, αλλά παραπέμπεται να εκδικαστεί κατά την προσήκουσα διαδικασία, ή εκδικάζεται αμέσως κατά τη διαδικασία αυτή, αν έχει απευθυνθεί και επιδοθεί και στον αντίδικο του αιτούντος (ΕφΑΘ 896/1970 ΑρχΝ 21.375, ΕφΑΘ 4285/1972 Αρμ   27.373).

Οι αιτούσες κατά ορθή εκτίμηση της υπό κρίση αίτησης ισχυρίζονται ότι η πρώτη εξ αυτών είχε στην αποκλειστική κυριότητα της ένα οικόπεδο επιφάνειας 451,90 τμ μετά των επ αυτού δύο ισόγειων κατοικιών, της μίας επιφάνειας 56 τμ και της άλλης 148 τμ, που βρίσκεται στη θέση Πικραμυγδαλιές ή Τούφα στο Δήμο Χαλανδρίου, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως. Ότι δυνάμει του υπ αρ …/2005 εργολαβικού προσυμφώνου της Συμβολαιογράφου Αθηνών… που καταρτίστηκε μεταξύ της πρώτης αιτούσας αφενός και του πρώτο των καθών αφετέρου, ανατέθηκε στον τελευταίο η ανέγερση οικοδομής στο περιγραφόμενο οικόπεδο ιδιοκτησίας της πρώτης αιτούσας με το σύστημα της αντιπαροχής με εργολαβικό αντάλλαγμα και σύμφωνα με τους σε αυτό (εργολαβικό συμβόλαιο) όρους και συμφωνίες, με φροντίδα και ευθύνη του πρώτου των καθών, στον οποίο η πρώτη αιτούσα υποσχέθηκε ότι θα μεταβιβάσει ως εργολαβικό αντάλλαγμα οριζόντιες ιδιοκτησίες και ποσοστό επί του οικοπέδου. Ότι δυνάμει της υπ αρ …/….2005 πράξης τροποποιήσεως του παραπάνω προσυμφώνου της αυτής ως άνω Συμβολαιογράφου συμφωνήθηκε η αποπεράτωση και η παράδοση των οριζόντιων ιδιοκτησιών της πρώτης αιτούσας σε διάστημα 18 μηνών και των κοινόχρηστων χώρων σε διάστημα 20 μηνών, της προθεσμίας αυτής αρχομένης από της 30.7.2005. Ότι εν συνεχεία η πρώτη αιτούσα δυνάμει του υπ αρ …./2005 συμβολαίου γονικής παροχής μεταβίβασε στη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη αιτούσα τα 7/24 εξ αδιαιρέτου του παραπάνω οικοπέδου και τα δικαιώματα και. υποχρεώσεις από τα παραπάνω συμβόλαια, γεγονός που κατέστησε γνωστό και στον πρώτο των καθών. Ο πρώτος των καθών, όμως, δεν παρέδωσε εγκαίρως το αναληφθέν έργο εντός της παραπάνω δεκαοχτάμηνης προθεσμίας, ήτοι μέχρι την 31.1.2007, αντιθέτως αυτός μέχρι και την 19.7.2007, οπότε και οι αιτούσες υπαναχώρησαν από την παραπάνω σύμβαση, δεν είχε πραγματοποιήσει καμία εργασία πλην της κατεδαφίσεως των υφιστάμενων εντός του οικοπέδου δύο ισόγειων κατοικιών, εκ των οποίων αυτή των 140 τμ χρησιμοποιούταν ως οικία τους. Ακολούθως, ισχυρίζονται ότι εξαιτίας της ανωτέρω παράνομης και αντισυμβατικής συμπεριφοράς του πρώτου των καθών υπέστησαν τις αναφερόμενες στην αίτηση ζημιές συνολικού ύψους 621.472 ευρώ. Ότι κατά του πρώτου των καθών είχαν εγείρει την από 14.3.2008 αίτηση τους ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ζητούσαν να τους χορηγηθεί η άδεια να κατάσχουν συντηρητικά κάθε κινητή και ακίνητη περιουσία του πρώτου των καθών για τη διασφάλιση μέρους της παραπάνω απαιτήσεως τους, ύψους 546.472 ευρώ και ότι εν συνεχεία εξεδόθη η υπ αρ 9585/2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία δέχτηκε εν μέρει την αίτηση των καθών και διέταξε συντηρητική κατάσχεση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του πρώτου των καθών. Εν συνεχεία κατέθεσαν εντός της 30μέρης προθεσμίας από της δημοσιεύσως της ως άνω αποφάσεως τακτική αγωγή για την κύρια υπόθεση ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, της οποίας έχει οριστεί δικάσιμο η 27.5.2010. Ακολούθως, υποστηρίζουν ότι μετά την έκδοση της παραπάνω απόφασης ασφαλιστικών μέτρων ανακάλυψαν ότι δυνάμει του με αριθμό …./2006 προσυμφώνου και εργολαβικού συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών …, που καταρτίστηκε μεταξύ του πρώτου των καθ’ ων (εργολάβου) αφενός και της δεύτερης, τρίτου και τέταρτης   των καθ’ων (επικαρπώτριας και ψιλών κυρίων αντίστοιχα του οικοπέδου) αφετέρου, ανατέθηκε στον πρώτο η ανέγερση οικοδομής στα( περιγραφόμενο οικόπεδο συνιδιοκτησίας των τελευταίων, με το σύστημα της αντιπαροχής με εργολαβικό αντάλλαγμα και σύμφωνα με τους σε αυτό (εργολαβικό συμβόλαιο) όρους και συμφωνίες, με φροντίδα και ευθύνη του πρώτου των καθ’ ων, στον οποίο οι δεύτερη, τρίτος και τέταρτη των καθ’ ων υποσχέθηκαν ότι θα μεταβιβάσουν στον ίδιο, ως εργολαβικό αντάλλαγμα συγκεκριμένες οριζόντιες ιδιοκτησίες και ειδικότερα συμφωνήθηκε ότι ποσοστό 600/1000 του οικοπέδου με τις αντιστοιχούσες στα χιλιοστά αυτά οριζόντιες ιδιοκτησίες θα περιέλθουν σε αυτόν και οι οποίες σύμφωνα με τον πίνακα οριζοντίου ιδιοκτησίας είναι οι εξής: 1) οι υπ αρ 1,4,5,6 Αποθήκες του υπογείου 2) υπ αρ Ρ 1 κλειστή θέση στάθμευσης, Ρ4, Ρ 5 ανοικτές θέσεις στάθμευσης του ισογείου, 3) Α1 διαμέρισμα του πρώτου ορόφου 4) Β 2 διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου και 5) το υπό στοιχεία Γ1 διαμέρισμα του τρίτου ορόφου και το βατό και μη βατό τμήμα του δώματος μαζί με τα ανήκοντα στις οριζόντιες αυτές ιδιοκτησίες 600 χιλιοστά τοι οικοπέδου. Περαιτέρω, εκθέτουν ότι η καταβολή του παραπάνω ανταλλάγματος συμφωνήθηκε να γίνει τμηματικά ανάλογα με την πρόοδο της οικοδομής, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο δικόγραφο της αίτησης, και ότι ήδη οι δεύτερη, τρίτος και τέταρτη των καθών έχουν μεταβιβάσει στον πρώτο των καθών τα 197/1000 του οικοπέδου του, που αντιστοιχούν στο Α1 διαμέρισμα του πρώτου ορόφου και στην αποκλειστική χρήση της Ρ5 θέσης στάθμευσης και της Υ1 αποθήκης και ότι απομένουν προς μεταβίβαση τα 403/1000 επί του οικοπέδου με τις λοιπές αντιστοιχούσες σε αυτά προαναφερόμενες …. οριζόντιες ιδιοκτησίες. Με βάση το παραπάνω ιστορικό, ζητούν οι αιτούσες, επικαλούμενες ότι ο πρώτος των καθών δεν έχει άλλη κινητή     ή ακίνητη περιουσία ώστε να μπορέσουν να κατασχεθούν οι παραπάνω …. οριζόντιες ιδιοκτησίες καθώς ο πρώτος των καθών βρίσκεται ήδη σε διαπραγματεύσεις με υποψήφιους αγοραστές, να διαταχθεί η συντηρητική κατάσχεση της απαιτήσεως του πρώτου των καθ’ ων (εργολάβου) κατά των δεύτερης, τρίτου και τέταρτου των καθών (οικοπεδούχων) προς μεταβίβαση του ποσοστού των 403/1000 εξ αδιαιρέτου επί του παραπάνω οικοπέδου συνιδιοκτησίας των τελευταίων που θα περιέλθει στον ίδιο, καθώς και των αναφερομένων στην αίτηση οριζοντίων ιδιοκτησιών, μέχρι του ποσού των 621.472 ευρώ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η προαναφερόμενη απαίτηση τους.

Με το παραπάνω περιεχόμενο κι αιτήματα η υπό κρίση αίτηση, η οποία θα εκδικασθεί, σύμφωνα με τα αναφερθέντα στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, δεδομένου ότι παρίστανται οι αντίδικοι των αιτουσών, παραδεκτά φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, και είναι νόμιμη, αφού στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 682, 711-714 ΚΠολΔ, σε συνδυασμό με 1022 επ. του ΚΠολΔ, καθώς και σε αυτές των άρθρων 686,387,404,406 παρ 2, 407, 297,298,914,932 ΑΚ και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

Από τις ένορκες επ’ ακροατηρίω καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων που περιλαμβάνονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου, και από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι προσκομιζόμενες φωτογραφίες (άρθρα 444 παρ. 3, 448 παρ. 2 και 457 παρ. 4 του ΚΠολΔ, βλ. για το επιτρεπτό αυτών ως αποδεικτικό μέσο, ΕφΑΘ 6001/1990 ΕπΣυγκΔ 1990.367), η γνησιότητα των οποίων δεν αμφισβητήθηκε, πιθανολογούνται τα εξής πραγματικά περιστατικά: Οι αιτούσες είχαν ασκήσει κατά του πρώτου των καθών την από 14.3.2008 αίτηση τους ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,  με την οποία ζητούσαν να τους χορηγηθεί η άδεια να κατάσχουν συντηρητικά κάθε κινητή και ακίνητη περιουσία του πρώτου των καθών για τη διασφάλιση απαιτήσεως τους, ύψους 546.472 ευρώ. Επί της αιτήσεως αυτής, η οποία ταυτίζεται τόσο ως προς τους διαδίκους όσο και ως προς την ιστορική και νομική αιτία με την παρούσα αίτηση, εκδόθηκε η υπ αρ 9585/2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,                           η οποία δέχτηκε εν μέρει την αίτηση των καθών και διέταξε τη συντηρητική κατάσχεση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του πρώτου των καθών. Ειδικότερα, η παραπάνω απόφαση ασφαλιστικών μέτρων δέχτηκε ότι η πρώτη αιτούσα είχε στην αποκλειστική κυριότητα της ένα οικόπεδο επιφάνειας 451,90 τμ μετά των επ αυτού δύο ισόγειων κατοικιών, της μίας επιφάνειας 56 τμ και της άλλης 148 τμ, που βρίσκεται στη θέση Πικραμυγδαλιές ή Τούφα στο Δήμο Χαλανδρίου, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως. Ότι δυνάμει του υπ αρ … εργολαβικού προσυμφώνου της Συμβολαιογράφου Αθηνών …που καταρτίστηκε μεταξύ της πρώτης αιτούσας αφενός και του πρώτο των καθών αφετέρου, ανατέθηκε στον τελευταίο η ανέγερση οικοδομής στο παραπάνω οικόπεδο ιδιοκτησίας της πρώτης αιτούσας με το σύστημα της αντιπαροχής με εργολαβικό αντάλλαγμα και ότι συμφωνήθηκε ότι θα λάμβανε η ίδια ως αντιπαροχή συνολικά τρία διαμερίσματα στον πρώτο, δεύτερο και τρίτο όροφο, επιφάνειας 70 τμ, και μία γκαρσονιέρα στον πρώτο όροφο καθώς επίσης και 4 υπόγειες θέσεις στάθμευσης και 4 αποθήκες στο υπόγειο, και ότι τις λοιπές οριζόντιες ιδιοκτησίες, με τα ανταστοιχούντα σε αυτά ποσοστά, θα τις λάμβανε ο πρώτος των καθών ως εργολαβικό αντάλλαγμα. Περαιτέρω, η παραπάνω απόφαση ορίζει τα εξής: “Αρχικά συμφωνήθηκε ότι η πολυκατοικία θα ανεγείρετο σε ενιαίο οικόπεδο αφού εγίνετο συνένωση με το όμορο του οικοπέδου της αιτούσας, με ευθύνη και δαπάνες του καθ’ού.  Επειδή όμως δεν έλαβε ο καθ’ ού μέχρι 30-7-05 την τελική απάντηση από τους ιδιοκτήτες του όμορου οικοπέδου για τη συνένωση του οικοπέδου τους με εκείνο της οικοπεδούχου ανέλαβε την υποχρέωση προς την οικοπεδούχο πρώτη αιτούσα με νεώτερο προσύμφωνο εργολαβικό τροποποιητικό του πρώτου που συνετάγη στις 1-11-2005 (βλ. προσαγόμενο μ’ αριθμό 3.641) να παραδώσει στην οικοπεδούχο τις συμφωνηθείσες οριζόντιες ιδιοκτησίες εντός προθεσμίας 18 μηνών από της ημερομηνίας 30-7-05 και εντός προθεσμίας 20 μηνών από της άνω ημερομηνίας τους κοινόχρηστους χώρους. Επίσης συμφωνήθηκε ότι σε περίπτωση υπέρβασης των πιο πάνω προθεσμιών εκ μέρους του εργολήπτη καθ ου τότε αυτός υποχρεούται στην καταβολή προς την οικοπεδούχο ποσού 20 ευρώ ημερησίως για κάθε οριζόντια ιδιοκτησία της οικοπεδούχου και πέντε (5) ευρώ ημερησίως για τα κοινόχρηστα. Για την περίπτωση δε που για οποιονδήποτε λόγο δεν εκδοθεί η άδεια ανέγερσης της πολυκατοικίας μέσα στο 2005 συμφωνήθηκε ότι ο εργολήπτης θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα το ήμισυ (50%) του συνολικού ποσού που θα καταβληθεί από την οικοπεδούχο ή τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους της ως Φ.Π.Α. επί των οριζοντίων ιδιοκτησιών που θα περιέλθουν σ’ αυτήν ως αντιπαροχή. Μετά την ως άνω τροποποίηση και τις διαβεβαιώσεις του καθού περί παραδόσεως των οριζοντίων ιδιοκτησιών στις συμφωνηθείσες ημερομηνίες η πρώτη των αιτουσών μετεβίβασε στις θυγατέρες της δευτέρα, τρίτη, τετάρτη των αιτουσών με το υπ.αριθ…..συμβόλαιο γονικής παροχής Συμβ/φου Αθηνών …… νόμιμα μεταγραφέντος 7/24 εξ αδιαιρέτου στη κάθε μία και παρέμεινε συνιδιοκτήτρια κατά ποσοστό 3/24 στο οικόπεδο εκχωρήσασα όλα εν γένει τα δικαιώματα της και υποχρεώσεις από τα ως άνω 3574/2005 και 3641/2005 συμβόλαια γνωστοποιώντας τούτο στον καθ ού. Προκειμένου ο καθ’ ού να προχωρήσει στην έκδοση οικοδομικής αδείας ζήτησε από την αιτούσα να συναινέσει για την έκδοση αδείας κατεδαφίσεως των υφισταμένων κτισμάτων και όπως πράγματι έγινε εκδοθείσα προς τούτο της υπ’ αριθ. 9211/1-10-2005 άδειας   κατεδαφίσεως   της   Πολεοδομίας   Αγίας   Παρασκευής. Στη συνέχεια υπέβαλε αίτηση στην Πολεοδομία για έκδοση άδειας πλην όμως σε ουδεμία άλλη ενέργεια  προέβη για την έκδοση της πολεοδομικής αδείας μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 2005, όπως  είχε συμφωνήσει με την οικοπεδούχο και ο φάκελος μελέτης επεστράφη λόγω παρέλευσης εννέα (9) μηνών,  ο οποίος δεν συνοδευετο όπως θα έπρεπε με τις απαραίτητες επιμέρους μελέτες   (υδραυλικές, ηλεκτρολογικές  κλπ.) όπως προκύπτει από το υπ. αριθ.πρωτ. 20660/4392/07 έγγραφο της διεύθυνσης Πολεοδομίας). Ο καθ’ ούεργολάβος δεν εξεπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις από το προαναφερόμενο προσύμφωνο εργολαβικό και δεν κατέστη δυνατόν από   υπαιτιότητα   του   να   παραδώσει   το   συμφωνηθέν   έργο στις ορισθείσες ημερομηνίες 31-1-07 και 30-307.Οι αιτούσες περίμεναν την επέλευση του συμφωνηθέντος χρόνου  και  στη  συνέχεια υπαναχώρησαν στέλνοντας στον καθ’ ού την από 10-7-07 εξώδικη δήλωση-καταγγελία τους διαμαρτυρόμενες για  την  αντισυμβατική συμπεριφορά του. Ο καθ’ ού ισχυρίζεται ότι  η  καθυστέρηση οφείλεται σε γεγονός για το οποίο δεν υπέχει ευθύνη ήτοι στο ότι αντιμετώπισε προβλήματα νομικής φύσεως σχετικά με τις εγγραφές στο κτηματολόγιο  του  ομόρου οικοπέδου  το οποίο θα  εγίνετο συνένωση και διενέξεις μεταξύ  των  συγκυρίων  του  ομόρου οικοπέδου.Ο ισχυρισμός  αυτός ο οποίος συνιστά νόμιμη ένσταση (άρθρο  342  ΑΚ) δεν   πιθανολογήθηκε βάσιμος και τούτο διότι δεν πιθανολογήθηκε ότι τα  προβλήματα που αντιμετώπισε με το όμορο ακίνητο ήταν τέτοιας έκτασης που να δικαιολογήσουν καθυστέρηση δύο (2) ετών. Και πάλι όφειλε να ενημερώσει έγκαιρα τις αιτούσες και  να μη αφήσει να παρέλθει τόσο μακρύ χρονικό διάστημα δημιουργώντας σε αυτές την πεποίθηση ότι η σύμβαση θα εκτελεσθεί κατά τα συμφωνηθέντα και το έργο θα παραδοθεί στους ορισθέντες χρόνους. Το γεγονός ότι  τροποποίησαν  το  αρχικό συμβόλαιο με την οικοπεδούχο ως προς το χρόνο  παράδοσης των διαμερισμάτων σ’ αυτήν  υποδηλώνει ότι η ένδικη  εργολαβική σύμβαση αντιπαροχής δεν τελούσε υπό τον απαραίτητο όρο της συνένωσης του οικοπέδου των αιτουσών με το γειτονικό ακίνητο και ότι μπορούσε ο καθ’ ού να συνεχίσει τις εργασίες για το ακίνητο τους ώστε να εκπληρώσει έγκαιρα τις υποχρεώσεις του τις απορρέουσες από το εργολαβικό. Εξάλλου η επιστροφή από την Πολεοδομία του φακέλου της αδείας- μετά από εννέα (9) μήνες από την υποβολή της χωρίς να συνοδεύεται από τα’ απαραίτητα στοιχεία και στο παραπάνω διάστημα η μη ενημέρωση των αιτουσών ενισχύει την κρίση του Δικαστηρίου ότι ο καθ’ ου εργολάβος επέδειξε αντισυμβατική συμπεριφορά και περιήλθε σε υπερημερία. Πρέπει να σημειωθεί δε ότι ίδια συμπεριφορά είχε επιδείξει και σε άλλους υποψηφίους αγοραστές διαμερισμάτων όπως ρητά αναφέρει ο μάρτυς …. στον οποίο εκούσια δεν παρέδωσε συμφωνηθέν διαμέρισμα και ο ίδιος υπαναχώρησε λαμβάνοντας τη δοθείσα προκαταβολή μετά πάροδο έτους.» Ακολούθως, η παραπάνω υπ αρ 9585/2008 απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων του Δικαστηρίου αυτού, αφού πιθανολόγησε ότι η απαίτηση των αιτουσών για αποζημίωση από την υπερημερία του καθού θα ανέλθει μέχρι τελεσιδίκου επιδικάσεως της απαίτησης στη διαγνωστική δίκη υπολογιζόμενων τόκων κι εξόδων λόγω παρόδου ικανού χρόνου στο ποσό των 65.000 ευρώ καθώς και ότι η περιουσιακή κατάσταση του καθου είναι επισφαλής, δέχτηκε εν μέρει την αίτηση των αιτουσών και διέταξε τη συντηρητική κατάσχεση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του πρώτου των καθών που βρίσκεται στα χέρια τα δικά του ή τρίτου και κάθε απαίτησης του έναντι τρίτων προκειμένου να εξασφαλισθεί η απαίτηση των αιτουσών μέχρι του ποσού των 65.000 ευρώ. Από τα παραπάνω πιθανολογείται, κατά την κρίση του δικαστηρίου, σύμφωνα και με τα προαναφερθέντα στη μείζονα σκέψη της παρούσας απόφασης, ότι συντρέχει προσωρινό δεδικασμένο μεταξύ των αιτουσών και του πρώτου των καθ’ ών τόσο σχετικά με το δικαίωμα των αιτουσών για την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας και το ύψος του ποσού της εξασφαλιστέας απαίτησης (θετικό δεδικασμένο) όσο και ως προς το μέρος της απαίτησης που δεν κρίθηκε από το Δικαστήριο εξασφαλιστέα  (αρνητικό δεδικασμένο) αφού από την αντιπαραβολή των όσων εκτίθενται στην κρινόμενη   αίτηση   και   σε   αυτήν   (αίτηση)   επί της οποίας εκδόθηκε  η  πιο πάνω απόφαση, πιθανολογείται ότι πρόκειται για την ίδια ιστορική και νομική αιτία μεταξύ των  ίδιων διαδίκων. Συνεπώς, εν προκειμένω, σύμφωνα με τη νομική σκέψη που προηγήθηκε το παρόν Δικαστήριο θα ερευνήσει μόνο το ζήτημα, αν το μέτρο που αρχικώς διατάχθηκε, επαρκεί ή δεν επαρκεί πλέον λόγω μεταβολής έκτοτε των συνθηκών. Δηλαδή, θα ερευνήσει μόνο το υπο  (Ζ) κονδύλιο, το οποίο  ζητούν για πρώτη φορά με την παρούσα αίτηση οι αιτούσες  ως προκύπτον για  πρώτη  φορά  μετά την έκδοση της παραπάνω απόφασης καθώς και το εάν η περιουσία του πρώτου των καθών, και η οποία έχει κατασχεθεί ήδη συντηρητικώς, επαρκεί  για  την  ικανοποίηση της αξίωσης των αιτουσών ή αν πρέπει να κατασχεθεί συντηρητικώς και το εκ του υπ αρ 3762/2006    προσυμφώνου κι  εργολαβικού  συμβολαίου δικαίωμα  του πρώτου  των καθών να  μεταβιβαστούν σε αυτόν από τους δεύτερη, τρίτο και τέταρτο    των  καθών τα 403/00 του παραπάνω οικοπέδου και των οριζόντιων  ιδιοκτησιών που αντιστοιχούν σε αυτά. Αναφορικά με το αιτούμενο κονδύλιο των 75.000 ευρώ για τη ζημία που υπέστησαν οι αιτούσες λόγω του ότι η  νέα   αντιπαροχή  που   έχουν  συμφωνήσει  να  λάβουν  από  τη  νέα εργολήπτρια εταιρία ……, εξαιτίας της μεταβολής των οικονομικών συνθηκών, δεν περιλαμβάνει το διαμέρισμα των 30 τμ , η αξία του οποίου   ανέρχεται,   μαζί   με   την   αποθήκη   και   τη   θέση στάθμευσης που του αντιστοιχούν,  στο ποσό των 75.000 (30 τμ  Χ 2500 ευρώ ανά τ.μ), το Δικαστήριο πιθανολογεί ότι πρέπει να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμο, δεδομένου ότι οι αιτούσες δεν προσκομίζουν κανένα αποδεικτικό στοιχείο, όπως τη νέα εργολαβική σύμβαση καθώς και συγκριτικά  στοιχεία  για  την  αξία άλλων ακινήτων της ίδια επιφάνειας στην ίδια περιοχή προκειμένου να αποδείξουν αν πράγματι υφίσταται αυτή η διαφοροποίηση στη νέα εργολαβική σύμβαση και σε καταφατική περίπτωση ποιο είναι το ύψος της ζημίας τους. Εξάλλου, πιθανολογήθηκε ότι οι αιτούσες μετά την έκδοση της παραπάνω απόφασης ασφαλιστικών μέτρων ανακάλυψαν ότι δυνάμει του με αριθμό /2006 προσυμφώνου και εργολαβικού συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών…. που καταρτίστηκε μεταξύ του πρώτου των καθ’ ων (εργολάβου) αφενός και της δεύτερης, τρίτου και τέταρτης των καθ’ ων (επικαρπώτριας και ψιλών κυρίων αντίστοιχα του οικοπέδου) αφετέρου, ανατέθηκε στον πρώτο η ανέγερση οικοδομής σε οικόπεδο συνιδιοκτησίας των τελευταίων, με αριθμό ΚΑΕΚ …… κείμενου εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως του δήμου Χαλανδρίου Αττικής στη θέση Λούτσες και Αγία Σωτήρα στο υπ’ αριθμ .. οικοδομικό τετράγωνο επί της οδού …. εφ’ ής φέρει τον αριθμ…,με το σύστημα της αντιπαροχής με εργολαβικό αντάλλαγμα και σύμφωνα με τους σε αυτό (εργολαβικό συμβόλαιο) όρους και συμφωνίες, με φροντίδα και ευθύνη του πρώτου των καθ’ ων, στον οποίο οι δεύτερη, τρίτος και τέταρτη των καθ” ων υποσχέθηκαν ότι θα μεταβιβάσουν στον ίδιο, ως εργολαβικό αντάλλαγμα συγκεκριμένες οριζόντιες ιδιοκτησίες και ειδικότερα συμφωνήθηκε ότι ποσοστό 600/1000 του οικοπέδου με τις αντιστοιχούσες στα χιλιοστά αυτά οριζόντιες ιδιοκτησίες θα περιέλθουν σε αυτόν και οι οποίες σύμφωνα με τον πίνακα οριζοντίου ιδιοκτησίας είναι οι εξής: 1) οι υπ αρ .. Αποθήκες του υπογείου 2) υπ αρ .. κλειστή θέση στάθμευσης, … ανοικτές θέσεις στάθμευσης του ισογείου, 3) …διαμέρισμα 4) .. διαμέρισμα και 5) το υπό στοιχεία .. διαμέρισμα και το βατό και μη βατό τμήμα του δώματος μαζί με τα ανήκοντα στις οριζόντιες αυτές ιδιοκτησίες 600 χιλιοστά του οικοπέδου. Η δε καταβολή του παραπάνω ανταλλάγματος συμφωνήθηκε να γίνει τμηματικά ανάλογα με την πρόοδο της οικοδομής, και ήδη οι δεύτερη, τρίτος και τέταρτη των καθών έχουν μεταβιβάσει στον πρώτο των καθών τα 197/1000 του οικοπέδου του, που αντιστοιχούν στο Α1 διαμέρισμα του πρώτου ορόφου και στην αποκλειστική χρήση της Ρ5 θέσης στάθμευσης και της Υ1 αποθήκης και απομένουν προς μεταβίβαση τα 403/1000 επί του οικοπέδου με τις λοιπές αντιστοιχούσες σε αυτά προαναφερόμενες …. οριζόντιες ιδιοκτησίες. Κατόπιν τούτων, το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να διαταχθεί η συντηρητική κατάσχεση της εκ του ως άνω υπ αρ 3762/2006 προσυμφώνου κι εργολαβικού συμβολαίου απαίτησης του πρώτου των καθών να μεταβιβαστούν σε αυτόν από τους δεύτερη,  τρίτο  και  τέταρτο  των καθών τα 403/00 του παραπάνω οικοπέδου και των οριζόντιων ιδιοκτησιών που αντιστοιχούν σε αυτά καθώς πιθανολογεί ότι η ήδη διαταθχείσα συντηρητική κατάσχεση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του πρώτου των καθών δεν επαρκεί δεδομένου ότι οι αιτούσες δεν μπόρεσαν να ανεύρουν κάποιο περιουσιακό στοιχείο του πρώτου των καθών, ο δε πρώτος των καθών προσκόμισε δηλώσεις ακίνητης περιουσίας του οικονομικού έτος 2007, στις οποίες ναι μεν εμφαίνεται ότι αυτός κατά εκείνο το χρονικό διάστημα κατείχε ακίνητη περιουσία, όμως, από αυτές το Δικαστήριο δεν μπορεί να πιθανολογήσει τη παρούσα περιουσιακή κατάσταση του καθού. Εξάλλου, το Δικαστήριο από τις προσκομισθείσες φωτογραφίες σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η δεύτερη, τρίτος και τέταρτη των καθών αρνούνται την αποπεράτωση της οικοδομής δίχως, όμως, να αναφέρουν τις επί μέρους εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν, πιθανολογεί ότι η ως άνω οικοδομή επί του οικοπέδου των δεύτερης, τρίτου και τέταρτου των καθών έχει αποπερατωθεί.

Συνεπώς, πρέπει η υπό κρίση αίτηση να γίνει εν μέρει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη, όπως ορίζεται στο διατακτικό. Έξοδα δεν επιδικάζονται λόγω του αντικειμένου της δίκης(178 παρ 3 Κωδ Δικηγ)    

                             ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ κατ αντιμωλία των διαδίκων,

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση,

ΔΙΑΤΑΖΕΙ τη συντηρητική κατάσχεση της εκ του υπ αρ ….. προσυμφώνου κι εργολαβικού συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών …. απαιτήσεως του πρώτου των καθ’ ων (εργολάβου) κατά των δεύτερης, τρίτου και τέταρτου των καθών (οικοπεδούχων) προς μεταβίβαση του ποσοστού των 403/1000 εξ αδιαιρέτου του οικοπέδου με αριθμό ΚΑΕΚ … κείμενου εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως του δήμου Χαλανδρίου Αττικής στη θέση Λούτσες και Αγία Σωτήρα στο υπ’ αριθμ .. οικοδομικό τετράγωνο επί της οδού … εφ’ ής φέρει τον αριθμ…. και συνορεύει σύμφωνα με το από Ιανουαρίου 2006 τοπογραφικό διάγραμμα της Αρχιτέκτονος μηχανικού ….. που είναι προσαρτημένο στο υπ’ αριθμ. …. συμβολαίου της άνω Συμβολαιογράφου Βορειοδυτικά …., Βορειοανατολικά …, Νοτιοανατολικά …..και Νοτιοδυτικά …….με ιδιοκτησίες αγνώστων, και τα οποία αντιστοιχούν 1) ΣΤΗΝ ΥΠ’ …. η οποία αποτελείται …, έχει επιφάνεια …….2) ΣΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡ.ΑΠΟΘΗΚΗ, η οποία αποτελείται … έχει επιφάνεια ……και 3) ΣΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΘΗΚΗ, η οποία αποτελείται από …, έχει επιφάνεια… 4) ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΣΤ. … ΚΛΕΙΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ    ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, η οποία αποτελείται από …., έχει επιφάνεια…… 5) ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧ….. ΑΝΟΙΚΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ στην πυλωτή, η οποία έχει επιφάνεια….. και 6) ΣΤΟ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ [Β2} ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ, το οποίο αποτελείται από……7) ΣΤΟ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΓΙ) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ, το οποίο αποτελείται από …..

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Αθήνα, χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, την  18-2-2010.